Energiebank Nederland

Sinds 2016 staat onze stichting voor een Nederland waarin iedereen toegang heeft tot betaalbare energie en mee kan doen met de energietransitie.

Foto (8)

Missie & visie

De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. Vanuit de landelijke organisatie ondersteunen we de lokale Energiebanken zodat zij kwetsbare huishoudens kunnen helpen hun energierekening blijvend te verlagen. Ook bieden zij toegang tot verduurzaming van de energievoorziening en woning.

Energiebank Nederland helpt hen hierbij en zorgt zo dat we nog meer huishoudens kunnen helpen in de toekomst. Daarmee verkleinen we de energiearmoede in Nederland en dragen we bij aan een sociale inclusieve energietransitie.

Doelstellingen

De lokale Energiebanken opereren zelfstandig binnen de missie van de Energiebank, met voornamelijk vrijwilligers.

Stichting Energiebank Nederland richt zich op de ondersteunende en overkoepelende activiteiten. Onze ambitie is om in de komende jaren nog meer huishoudens te helpen, onder andere door een landelijk netwerk van lokale Energiebanken op te zetten. Mede door intensieve samenwerkingen met andere organisaties kunnen we in de toekomst ieder huishouden, die daar behoefte aan heeft, helpen.

We vergroten onze impact op drie pijlers:

  • Versterken van ons fundament: ondersteuning van de lokale energiebanken met opleiding, materialen en organisatorische hulp
  • Vergroten van ons bereik: vergroten van ons netwerk van lokale Energiebanken en samenwerkingen
  • Bieden van meer duurzame oplossingen op het gebied van energievoorziening en woning.
Lees over onze aanpak

Samenwerking

De Energiebank werkt samen met een groot aantal partijen. Aan de ene kant zijn dit bedrijven, organisaties en fondsen die ons financieel steunen. Anderzijds werken we samen met initiatieven die een soortgelijke doelstelling hebben als wij, in het bereiken en helpen van zoveel mogelijk huishoudens. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, migrantenorganisaties, energiecoöperaties, woningbouwverenigingen en overheden.

Bent u geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact op.

Contact
test

Ons bestuur

Stichting Energiebank Nederland heeft een ANBI-status. De stichting wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

De betaalde directeur geeft uitvoering aan het beleid en de dagelijkse werkzaamheden.

Barry Jansen

Voorzitter

Roel Woudstra

Opschaling, verbreding Energiebank

Henk Bijl

Sponsors, externe contacten

Marieke Vollering Programma Manager Energiebank Nederland / directeur a.i.
Marieke Vollering

Programma Manager / Directeur a.i.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, en adviseert het bestuur indien daartoe verzocht. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.

Hoofd Communicatie, Dienst Toeslagen

Jan van Betten

Founder Nudge

Nathalie Boevink

company owner Scale4you & Head of FINTECH circle scale up programme

Stichting Energiebank Nederland

Vind hier alle informatie over Stichting Energiebank Nederland.

Stichting Energiebank Nederland is erkend als ANBI Stichting (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dit betekent onder andere dat schenkingen op de inkomstenbelasting van de schenker in mindering kunnen worden gebracht.

In lijn met de geldende publicatieverplichting, verantwoordt het bestuur aanvullende gegevens:

Jaarverslag SEN 2022 – ANBI

Het bestuur geeft verdere invulling aan de ANBI vereisten, door in haar uitgaven structureel naar ten minste 80% te streven welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de stichting. Op deze doelstelling wordt in de planning & verantwoording actief gestuurd.

Beleidsplan

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarplan opgesteld, welke invulling en uitvoering geeft aan het strategisch plan. In het jaarplan worden de belangrijkste activiteiten in relatie tot onze doelstellingen en een financieel budget opgenomen. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In het jaarverslag reflecteert het bestuur ten opzichte van dit jaarplan.
(Zie Jaarplan SEN 2022)

Alle activiteiten van lokale energiebanken zijn opgenomen in de jaarplannen van deze desbetreffende energiebank.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en leden van raad van toezicht zijn onbezoldigd en hebben recht op een onkostenvergoeding.

In het jaarverslag van de stichting legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, de activiteiten die het uitvoert en geeft inzicht in de financiële positie en besteding van middelen. Dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Periodiek worden de financiën van de stichting in de bestuursvergadering besproken, evenals met de Raad van Toezicht besproken.

Vrijwillige Samenstelverklaring

Een transparante verantwoording van maatschappelijke middelen, donaties en subsidies binnen de stichting is een belangrijke pijler in het financieel beleid. Daartoe kiest het bestuur vrijwillig om een samenstelverklaring af te geven voor het jaarverslag. Een externe accountant beoordeelt de administratie en verslaglegging door het bestuur.

UBO

Het bestuur van stichting Energiebank Nederland heeft gezamenlijk de feitelijke zeggenschap over de onderneming, bestaande uit bovengenoemde vijf statutaire bestuursleden. Daarmee heeft geen van de bestuursleden, een overheersende zeggenschap dan wel meer dan 25% beslissingsbevoegdheid. De bestuursleden zijn als ‘pseudo-UBO’ aangemerkt.

Stichting Energiebank Nederland
Postbus 30004
6803 AA Arnhem

De stichting werkt volledig digitaal en beschikt niet over een vast telefoonnummer – u kunt ons bereiken op: info@energiebanknederland.nl

IBAN (Rekeningnummer): NL03 INGB 0007 0378 98
RSIN (Fiscaalnummer): 8554.53.734
KVK nummer: 63919966

Neem contact met ons op