Missie & Visie

De Stichting Energiebank Nederland wilt energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Het is onze missie om deze huishoudens op energievlak te versterken, zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen.

In 2015 zijn we gestart in Arnhem en inmiddels zijn we aan het doorgroeien naar meer regio’s in Nederland waar onze hulp nodig is.

Onze doelstellingen

  • Energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen.
  • Huishoudens op de korte termijn ondersteunen en op de lange termijn versterken, door op drie manieren hulp te bieden: hulp bij bewustwording, hulp bij besparing en hulp bij de energierekening.
  • Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen dit verbinden aan het bestrijden van energiearmoede door donaties in de vorm van duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken.

Onze Ambitie

Ons Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
Barry Jansen

Voorzitter

adviseur (vrijwilliger)

Roel Woudstra

Opschaling, verbreding Energiebank

sponsors, externe contacten

Penningmeester

Penningmeester

secretaris tot en met 17 maart 2022

ANBI

De Energiebank is door de Belastingdienst per 15 augustus 2015 erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Energiebank Nederland voldoet hiermee aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk, zodat je als donateur schenkingen kunt aftrekken van de belastingen omdat de organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dit houdt in dat alle opbrengsten direct naar de klanten gaan die onze hulp nodig hebben.

Fiscale naam: Stichting Energiebank Nederland
IBAN (Rekeningnummer): NL03 INGB 0007 0378 98
RSIN (Fiscaalnummer): 8554.53.734
KVK nummer: 63919966

Verantwoording

Stichting Energiebank Nederland streeft naar absolute transparantie. Deze openheid van zaken vind je terug in ons beleidsplan en jaarplan, tevens maken we elk jaar een jaarverslag. Iedereen heeft het recht om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurt met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.

Klik hier om het jaarverslag met financiële verantwoording van 2020 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag met financiële verantwoording van 2019 te bekijken.

klik hier om het jaarverslag met financiële verantwoording van 2018 te bekijken.

Klik hier om het jaarplan voor 2017 te bekijken.

Klik hier om de jaarrekening van 2015-2016 te bekijken.

Bij het uitgeven van het geld wordt er uitgegaan van een aantal principes:

  • Het geld wordt zoveel mogelijk besteed aan het steunen van huishoudens in energiearmoede.
  • Er wordt nooit meer geld uitgegeven dan er binnenkomt.
  • Uitgaven worden voor ten minste 90% besteed aan het geven van energiesteun aan huishoudens.
  • Het kapitaal dat de Energiebank heeft (geld en gedoneerde energie) bepaalt hoeveel huishoudens er geholpen kunnen worden. Hoe meer budget, hoe meer huishoudens de Energiebank kan helpen. Er wordt nooit een huishouden geholpen als het budget daarvoor nog niet bestaat bij de Energiebank.
  • Er worden geen risicovolle financiële besluiten genomen, zoals bijvoorbeeld het overnemen van een machtiging van een klant.
  • De werkzaamheden worden zo veel mogelijk verricht door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst van de Energiebank. Vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding ontvangen. Voor werkzaamheden, die niet door vrijwilligers kunnen worden gedaan, huurt de Energiebank tijdelijke krachten in.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, en adviseert het bestuur indien daartoe verzocht. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.
Nathalie Boevink

company owner Scale4you & Head of FINTECH circle scale up programme

Lead Branding & Corporate Communicatie bij Eneco

Jan van Betten

Founder Nudge