Missie & Visie

De Stichting Energiebank Nederland wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er meer dan 1,2 miljoen huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Het is onze missie om deze huishoudens op energievlak te versterken door gedragsverandering, zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen. Daarmee verkleinen we de energiearmoede in Nederland en dragen we bij aan een duurzaam en eerlijke uitvoering Klimaatakkoord.

Onze doelstellingen

Onze lokale en/of regionale aanpak krijgt vorm in de lokale energiebanken – deze staan in contact met huishoudens en opereren zelfstandig binnen de missie van de Energiebank met voornamelijk vrijwilligers en samen met partners – de ‘vrienden van de Energiebank’

De Stichting Energiebank Nederland richt zich op de overkoepelende activiteiten. Onze ambitie is om in de komende jaren in heel Nederland een netwerk van lokale energiebanken op te zetten.

Hierbij richten we ons op drie strategische pijlers om op te schalen en een structureel financieel model te bouwen:

  • Meer lokale energiebanken opzetten.
  • Ondersteuning van deze lokale energiebanken door energie coaching programma, sponsorprogramma en andere ondersteuning.
  • Het mogelijk maken van doneren van duurzame energie tussen huishoudens die energie over hebben en kwetsbare huishoudens.

Ons Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
Roel Woudstra

Opschaling, verbreding Energiebank

Penningmeester
Mark Spruit

Penningmeester

Henk Bijl

Sponsors, externe contacten

Barry Jansen

Voorzitter

Marieke Vollering Programma Manager Energiebank Nederland / directeur a.i.
Marieke Vollering

Programma Manager Energiebank Nederland / directeur a.i.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en leden van raad van toezicht zijn onbezoldigd en hebben recht op een onkostenvergoeding.

UBO

Het bestuur van stichting Energiebank Nederland heeft gezamenlijk de feitelijke zeggenschap over de onderneming, bestaande uit bovengenoemde vijf statutaire bestuursleden. Daarmee heeft geen van de bestuursleden, een overheersende zeggenschap dan wel meer dan 25% beslissingsbevoegdheid. De bestuursleden zijn als ‘pseudo-UBO’ aangemerkt.

Beleidsplan

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarplan opgesteld, welke invulling en uitvoering geeft aan het strategisch plan. In het jaarplan worden de belangrijkste activiteiten in relatie tot onze doelstellingen en een financieel budget opgenomen. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In het jaarverslag reflecteert het bestuur ten opzichte van dit jaarplan.

Jaarplan SEN 2022

Alle activiteiten van lokale energiebanken zijn opgenomen in de jaarplannen van deze desbetreffende energiebank

Verantwoording

In het jaarverslag van de stichting legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, de activiteiten die het uitvoert en geeft inzicht in de financiële positie en besteding van middelen. Dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Periodiek worden de financiën van de stichting in de bestuursvergadering besproken, evenals met de Raad van Toezicht besproken.

Vrijwillige Samenstelverklaring

Een transparante verantwoording van maatschappelijke middelen, donaties en subsidies binnen de stichting is een belangrijke pijler in het financieel beleid. Daartoe kiest het bestuur vrijwillig om een samenstelverklaring af te geven voor het jaarverslag. Een externe accountant beoordeelt de administratie en verslaglegging door het bestuur.

Jaarverslagen Stichting Energiebank Nederland (SEN)

Eerdere jaarverslagen

ANBI

Om de drempel voor donaties te verlagen – schenkingen kunnen van inkomstenbelasting van de schenker in mindering worden gebracht – is de Stichting Energiebank Nederland erkend als

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

In lijn met de geldende publicatieverplichting, verantwoord het bestuur aanvullende gegevens:

Jaarverslag SEN 2021 – ANBI

Het bestuur geeft verdere invulling aan de ANBI vereisten, door in haar uitgaven structureel naar ten minste 80% te streven welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de stichting. Op deze doelstelling wordt in de planning & verantwoording actief gestuurd.

Gegevens

Stichting Energiebank Nederland

Postbus 30004

6803 AA Arnhem

 

De stichting werkt volledig digitaal en beschikt niet over een vast telefoonnummer – u kunt ons bereiken op

info@energiebanknederland.nl

 

IBAN (Rekeningnummer): NL03 INGB 0007 0378 98

RSIN (Fiscaalnummer): 8554.53.734

KVK nummer: 63919966

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, en adviseert het bestuur indien daartoe verzocht. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.
Jan van Betten

Founder Nudge

Nathalie Boevink

company owner Scale4you & Head of FINTECH circle scale up programme

Lead Branding & Corporate Communicatie bij Eneco